หน้าหลัก

34-1-2017-2

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานจากธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14000 ในประเทศไทย

ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ  

บทคัดย่อ
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการ และความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14000 ในประเทศไทย จำนวน 229 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัย พบว่า การลงทุนด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อม การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ของธุรกิจ การวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ความมั่นคง และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

คำสำคัญ: การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการ ความยั่งยืนขององค์กร

Full Paper