หน้าหลัก

34-1-2017-3

ผลกระทบของประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ

ปวีณ โชคนุกูล
ศศิวิมล สุขบท
อิศรัฏฐ์ รินไธสง  

บทคัดย่อ
         ปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จัดเป็นประเด็นสำคัญยิ่งยวดประเด็นหนึ่งที่ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องรับรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการปรับปรุงสินค้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้ซื้อสินค้าและเพื่อช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าของธุรกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากจะนำไปสู่การเพิ่มรายรับและผลกำไรที่มากขึ้น 
         อนึ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในแต่ละครั้งนั้น ผู้บริโภคมักจะใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประสบการณ์การซื้อสินค้าในอดีตเป็นสำคัญ อาทิ ประสบการณ์ที่เคยสัมผัสสินค้า ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์การพูดกับบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของตนและสมาชิกในครอบครัว ประเด็นดังกล่าวเป็นตัวแปรที่สำคัญประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การวิจัยเชิงศึกษาวรรณกรรมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยืนยันอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงเรื่องสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของผู้บริโภคโดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสารเป็นสำคัญ
         ผลจากการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปสัตว์น้ำที่สามารถเข้าถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ฉะนั้น ข้อมูลที่ผู้ผลิตสินค้าได้รับจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาส่วนประสมการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว

คำสำคัญ: ประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว การคำนึงถึงสุขภาพ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ

Full Paper