หน้าหลัก

34-1-2017-5

ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ

ศศิรัตน์ จันทร์ชู
กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
  

บทคัดย่อ
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความไว้วางใจของพนักงานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ จำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .958 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         ผลการศึกษา พบว่าพนักงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความไว้วางใจต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานในองค์กร อัตราเงินเดือน ตำแหน่งงานต่างกัน มีความไว้วางใจต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ได้แก่ ความยุติธรรมในการแบ่งปัน และความยุติธรรมในระบบ มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ผลการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การให้มากขึ้น

คำสำคัญ: ความไว้วางใจ ความยุติธรรมในองค์การ หลักธรรมาภิบาล

Full Paper