หน้าหลัก

34-1-2017-1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย

ณภัทร์วรัญญ์ ไชยสุราช 
วัชรี มนัสสนิท   

บทคัดย่อ
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมี 4 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ความรู้ทางวิชาชีพ  (2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (3) ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพ และ (4) การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรของงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 390 ราย โดยนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมติฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหรือตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทยอย่างมีนัยสำคัญ 

คำสำคัญ: ความรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพ การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย

Full Paper