ติดต่อเรา

 

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทร. 074-287840  โทรสาร 074-287890