วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

 Cover Vol.34 No.1 2017

บทความวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย
ณภัทร์วรัญญ์ ไชยสุราช และวัชรี มนัสสนิท  Abstract

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานจากธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14000 ในประเทศไทย
ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ  Abstract

ผลกระทบของประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ
ปวีณ โชคนุกูล, ศศิวิมล สุขบท และอิศรัฏฐ์ รินไธสง  Abstract

การพัฒนาแบบวัดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย
เกศกุล สระกวี และอรพินทร์ ชูชม  Abstract

ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ
ศศิรัตน์ จันทร์ชู, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  Abstract

บทความวิชาการ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในการบริหารงานภาครัฐ
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  Abstract