วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวารสาร

                               เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                                การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ขอบเขตสาขาที่รับพิจารณา  

                                 - สาขาการจัดการ 
                              - สาขาบัญชี 
                              - สาขาการเงิน 
                              - สาขาการตลาด 
                              - สาขาระบบสารสนเทศ
                              - สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
                              - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
                              - สาขาการจัดการประชุม-นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
                              - สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
                              - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                              - สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง